Kreissparkasse in Oschatz

Modell Kreissparkasse Oschatz
Mehrfachbeauftragung 1. Rang, 1996 Fertigstellung Dezember 1998 Link zum Projekt
Draufsicht